Iron Maiden - 1984-11-09 - (Apollo)

This bootleg currently has no artwork! Please contribute:

Iron Maiden - 1984-11-09 - (Apollo)

Apollo, Glasgow, Scotland

Information on etree.