Iron Maiden - 1984-11-12 - (Teatro Tenda)

This bootleg currently has no artwork! Please contribute:

Iron Maiden - 1984-11-12 - (Teatro Tenda)

Teatro Tenda, Milano, Italy

Information on etree.