Iron Maiden - 2003-06-03 - (Spodek)

This bootleg currently has no artwork! Please contribute:

Iron Maiden - 2003-06-03 - (Spodek)

Spodek, Katowice, Poland

Information on etree.