Iron Maiden - 2009-03-03 - (Estadio Alejandro Morera Soto)

This bootleg currently has no artwork! Please contribute:

Iron Maiden - 2009-03-03 - (Estadio Alejandro Morera Soto)

Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica

Information on etree.