Metallica - 1987-02-10 - (Spodek)

This bootleg currently has no artwork! Please contribute:

Metallica - 1987-02-10 - (Spodek)

Spodek, Katowice, Poland

Information on etree.