ZZ Top - 1983-11-24 - (Apollo Theater)

This bootleg currently has no artwork! Please contribute:

ZZ Top - 1983-11-24 - (Apollo Theater)

Apollo Theater, Glasgow, Scotland

Information on etree.