U2 - 1984-09-20 - (Apollo Entertainment Centre)

This bootleg currently has no artwork! Please contribute:

U2 - 1984-09-20 - (Apollo Entertainment Centre)

Apollo Entertainment Centre, Adelaide, Australia

Setlist:
Set 2:
Set 3:
Information on etree.