Ozzy Osbourne - 1983-11-19 - (Apollo)

This bootleg currently has no artwork! Please contribute:

Ozzy Osbourne - 1983-11-19 - (Apollo)

Apollo, Glasgow, Scotland

Information on etree.